Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 19.4.2012, Tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ trì hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.

 

            Ngày 19.4.2012, Tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ trì hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.Về dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 125 cổ đông, sở hữu 29.070.625 cổ phần, chiếm 75,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

             Đoàn Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông được thông qua với 100% biểu quyết tán thành, gồm có:

             1. Ông Phạm Văn Hiệp         Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

             2. Ông Chu Hải Sơn              Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên

             3. Ông Nguyễn Đình Trung   Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên

 

 

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí 2012

 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2011 và  Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012.

 

Ảnh: Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

 

Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

                                                                  

   Ảnh: Ông Nguyễn Đình Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

 

Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2011 trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động, thêm vào đó sự thay đổi của các Cổ đông lớn (chuyển từ Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC sang Tổng Công ty công nghệ năng lượng dầu khí Việt Nam – PV EIC), nhân sự chủ chốt trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thay đổi đã ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, Tổng Công ty PV EIC, Ban Giám đốc đặc biệt là sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và lao động cần cù, sáng tạo của toàn thể CBCNV Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 đều cơ bản hoàn thành, cụ thể: 

+ Tổng doanh thu                    : 1.781,5 tỷ đồng, đạt 132% so với kế hoạch 

+ Lợi nhuận trước thuế           : 80,8 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch

+ Lợi nhuận sau thuế              : 75,5 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch. 

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức               : 15%.

 

Ảnh: Ông Trần Trung Chính – Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ

Năng lượng Dầu khí Việt nam (PV EIC) phát biểu tại Đại hội

 

Bước vào năm 2012,  với những khó khăn và thuận lợi mà Công ty đã nhận định từ trước, Công ty tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu chính về doanh thu và lợi nhuận, tập trung triển khai các dự án thuộc các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, quản lý chặt chi phí sản xuất, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai tốt các chương trình hành động theo chỉ đạo của Tổng Công ty PV EIC tại văn bản số 14/Ctr - PVEIC - ĐU ngày 10/2/2012. 

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Sau thời gian làm việc trách nhiệm - nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cao thông qua những nội dung sau:

-         Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

-         Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện năm 2011 và kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

-         Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; 

-         Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;

-         Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; 

-         Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Công ty năm 2012;

-         Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012; 

-         Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty;

-         Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; 

-         Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

-         Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu: 

                   - Tổng doanh thu                       : 1.800 tỷ đồng

                     Trong đó Công ty mẹ                 : 909,93 tỷ đồng

                   - Lợi nhuận trước thuế              : 77,62

                     Trong đó Công ty mẹ                 :62,35 tỷ đồng

                    - Lợi nhuận sau thuế                 : 56,72 tỷ đồng

                      Trong đó Công ty mẹ                 : 46,76 tỷ đồng

                      Cổ tức                                     : 11%

 -         Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội

 -         Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2012.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị với trách nhiệm của mình tiến hành triển khai các kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Thư viện ảnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home TIN TỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
BLACK RED VIOLET