Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

alt

Ngày 25/4/2013, tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

            Ngày 25/4/2013, tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Về dự Đại hội có đông đảo các quý vị cổ đông, ngoài ra các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) cũng về tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ có mặt tại Đại hội là 119 cổ đông, sở hữu 29.232.353 cổ phần, chiếm 75,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

             Đoàn Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông được thông qua với 100% biểu quyết tán thành, gồm có:

             1. Ông Phạm Văn Hiệp          Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

             2. Ông Trần Minh Tuấn         Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên

             3. Ông Nguyễn Đình Trung  Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên


alt

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí 2013

 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013.


alt

 

Ảnh: Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

 

 

Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.


alt

    Ảnh: Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

 

Năm 2012, bối cảnh chung của nền kinh tế rất khó khăn, các lĩnh vực, ngành hàng kinh doanh của Công ty cũng bị suy thoái, khả năng thanh toán của các khách hàng lớn - truyền thống kém, các dự án Công ty cung cấp vật tư, thiết bị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị kéo giãn, dừng tiến độ, một số ngừng thi công ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động SXKD của Công ty, do đó Công ty đã điều chỉnh kế hoạch và đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:


 

STT

Ch tiêu chính

Đơn v tính

Kế hoch

Thc hin

%TH/KH

1

Tng doanh thu

T đng

1.032,00

1.065,93

103%

 

Trong đó Công ty M

Nt

777,90

828,38

106%

2

Li nhun trước thuế

Nt

15,07

8,77

58%

 

Trong đó Công ty M

Nt

14,40

16,15

112%

3

Li nhun sau thuế

Nt

14,51

8,13

56%

 

Trong đó Công ty M

Nt

14,40

16,15

112%

4

Np ngân sách

Nt

46,70

41,03

88%

 

Trong đó Công ty M

Nt

26,29

17,08

65%

5

C tc

%

4

4

100%

6

Thu nhp bình quân

Tr.đ/người

/tháng

7,90

7,20

91%


alt

 

Ảnh: Ông Nguyễn Viết Long - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ

Năng lượng Dầu khí Việt nam (PV EIC) phát biểu tại Đại hội

 

 

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông.


alt

 

Ảnh: Bà Hà Thị Thanh Hậu – đại diện Ban Kiểm Soát đọc báo cáo tại Đại hội

 

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cao thông qua những nội dung sau:

 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

 

- Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

 

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; 

 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;

 

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; 

 

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013;

 

- Kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013; 

 

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

 

- Việc niêm yết cổ phiếu Công ty;

 

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

 

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS;

 

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS;

 

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. 

STT

Các ch tiêu

Đơn v

Giá tr

 

1

Tng doanh thu

T đng

1.050,00

 

 

Trong đó Công ty M

Nt

750,00

 

2

Li nhun trước thuế

Nt

15,50

 

 

Trong đó Công ty M

Nt

15,08

 

3

Li nhun sau thuế

Nt

12,88

 

 

Trong đó Công ty M

Nt

12,56

 

4

Np ngân sách nhà nước

Nt

33,93

 

 

Trong đó Công ty M

Nt

18,37

 

5

T l chi tr c tc

%

2

 

6

Giá tr đu tư – mua sm trang thiết b văn phòng

T đng

0,60

 


 

Một số hình ảnh cổ đông phát biểu tại Đại hội.


altalt
alt

PVMACHINO PV

Trụ sở và Văn phòng giao dịch công ty

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

PVMACHINO

MẶT BẰNG KDTM ** VĂN PHÒNG ** NHÀ XƯỞNG

Báo điện tử tập đoàn

Thư viện ảnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

www.pvmachino.com.vn www.pvmachino.com.vn

> Home TIN TỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
BLACK RED VIOLET